Пазар на труд

Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе

Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе

 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

  Поволни услови 
за вработување на млади лица до 29 години и на корисници на социјална парична помош
 

Соопштение за измени и дополнување на Законот за работните односи

АНКЕТА

Дали сте задоволни од услугата на службеникот?
Пополнете ја анкетата на следниот линк.

повеќе