Покана за тендер за организирање и спроведување на обуки за подготовка за вработување и вештини за барање работа на млади невработени лица во рамки на компонента Д „Обука за  подготовка за вработување и вештини за барање работа “

- Покана на македонски јазик

- Покана на албански јазик 

- Форумулар за апликација