Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилникот за  водење на евиденциите во областа на трудот

Правилник за формата, содржината и начинотот на водењето на регистрите

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за работно оспособување на инвалидни лица

Правилник за начинот на издавање мислење во постапката за регулирање привремен престој на странец заради работа